Terms and conditions

The terms and conditions are displayed in Dutch only. If you would like to receive them in English please send us an e-mail.

artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Explanimates, en een Opdrachtgever waarop Explanimates deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Explanimates, voor de uitvoering waarvan door Explanimates derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Explanimates en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever word uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Explanimates en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Explanimates niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Explanimates in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Definities

 1. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Explanimates, dan wordt bedoeld: Vennootschap onder Firma Explanimates te Groningen, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Groningen met KVK Nummer: 62651900. Handelend onder de naam Explanimates.
 2. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over de Opdrachtgever, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst / overeenkomst is aangegaan, betreffende de ontwikkeling van een animatieproductie door Explanimates. En/of een natuurlijk of rechtspersoon aan wie een aanbieding is gedaan door Explanimates.
 3. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Partijen, dan wordt bedoeld: Explanimates als leverancier van het betreffende product en de Opdrachtgever als afnemer van het betreffende product.

artikel 3. Offertes, aanbiedingen, aanpassingen en meerwerk

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Explanimates zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Explanimates kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Explanimates daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Explanimates anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Explanimates niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Explanimates stelt zijn offertes op, op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding en andere projectgerelateerde zaken. Explanimates bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Mocht het voorkomen dat de Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft die niet in de offerte overeenkomt zijn opgenomen. Dan worden deze extra uren (meerwerk) op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Explanimates en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst eindigt zodra het eindproduct is geleverd door Explanimates en de Opdrachtgever de vergoeding voor dit eindproduct betaald heeft.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De door Explanimates aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie die naar beste weten is bepaald gebaseerd op de gegevens die voorhanden waren tijdens het aangaan van de overeenkomst met de Opdrachtgever. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Explanimates derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Explanimates dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Explanimates zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Explanimates heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Explanimates of door Explanimates ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Explanimates. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging of levering van een product, dan is Explanimates gerechtigd vervaardiging en/of levering tot nader order op te schorten.
 7. Explanimates is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Explanimates de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Explanimates aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Explanimates worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Explanimates zijn verstrekt, heeft Explanimates het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Explanimates ter beschikking heeft gesteld.
 10. Explanimates is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Explanimates is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 11. Indien de uitvoering van de opdracht langere tijd in beslag neemt ten gevolge van vertraging in de aanlevering van input door de Opdrachtgever, dan laat dit betaling van het volledige verschuldigde bedrag conform de op de factuur vermelde betaaltermijn onverlet. De Opdrachtgever behoudt het recht op voltooiing van een video of animatie waarvan de oplevering door zijn eigen toedoen is vertraagd, tot 3 maanden na ontvangst van de opdrachtbevestiging door Explanimates. Na het verstrijken van deze periode van 3 maanden vervalt het recht op voltooiing van de animatie. Er is in voorkomende gevallen géén recht op restitutie van betaalde bedragen. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Explanimates het onvoltooide werk alsnog afronden tegen betaling van het geldende uurtarief.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 13. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Explanimates zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 14. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Explanimates gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Explanimates bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Explanimates op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 15. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Explanimates een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 16. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Explanimates gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Explanimates daardoor direct of indirect ontstaan.
 17. Indien de Opdrachtgever Explanimates opdracht heeft gegeven en deze opdracht voordat deze is uitgevoerd intrekt, opzegt, of op een andere wijze beëindigd, is de Opdrachtgever aan Explanimates tenminste 15% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Explanimates om haar daadwerkelijke schade als gevolg van de intrekking, opzegging of andere wijze van beëindiging te vorderen.
 18. Indien Explanimates met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Explanimates niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 19. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
  • Explanimates alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Explanimates rustende verplichting ingevolge de wet;
  • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Explanimates is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Explanimates ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Explanimates kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Explanimates bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Explanimates kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Explanimates op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Explanimates de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Explanimates tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Explanimates gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Explanimates gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert vóór aanvang van de werkzaamheden, dan zal aan de Opdrachtgever een bedrag ter hoogte van 50% van het orderbedrag van de geannuleerde order voor de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal in rekening worden gebracht.
 8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert ná aanvang van de werkzaamheden, dan zal aan de Opdrachtgever eveneens een bedrag ter hoogte van 50% van het orderbedrag van de geannuleerde order voor de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal in rekening worden gebracht, vermeerderd met de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief (excl. BTW).
 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Explanimates vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Explanimates op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 6. Recht om diensten te weigeren

 1. Explanimates heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

artikel 7. Overmacht

 1. Explanimates is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Explanimates geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Explanimates niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Explanimates of van derden daaronder begrepen. Explanimates heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Explanimates zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Explanimates kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Explanimates ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Explanimates gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 8. Correspondentie

 1. De correspondentie verloopt schriftelijk, via email, alsmede de facturen en eventuele betalingsherinneringen.
 2. De Opdrachtgever is verplicht om een e-mailadres aan Explanimates op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen dienen direct aan Explanimates worden doorgegeven op de manier die Explanimates voorschrijft.
 3. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de Opdrachtgever wordt geacht aangekomen te zijn.
 4. Elke partij is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijk correspondentie gegevens jegens derden en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie verkregen is.

artikel 9. Betaling en incassokosten

 1. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Opdrachtgever automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden niet per post verzonden.
 2. De Opdrachtgever ontvangt de factuur na afronding van de werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Explanimates aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Explanimates aangegeven.
 3. Explanimates is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Explanimates behoudt zich het recht voor om bij de eerste keer dat de Opdrachtgever een animatie afneemt, een aanbetaling van 40% te verlangen voor aanvang van de werkzaamheden.
 5. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Explanimates verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Explanimates binnen is, is de Opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
 8. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Ingeval Explanimates kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de Opdrachtgever het meer bedrag ook verschuldigd aan Explanimates.
 10. Explanimates zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
 11. Explanimates zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de Opdrachtgever niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
 12. Explanimates is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de Opdrachtgever niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

artikel 10. Voorbehoud gebruiksrecht

 1. Door het deugdelijk nakomen aan zijn (financiële) verplichtingen jegens Explanimates, verwerft de Opdrachtgever het gebruiksrecht voor de afgenomen animatie zoals nader gedefinieerd in artikel 15 van deze voorwaarden. Bij gebruik van de animatie, of een preview daarvan, voorafgaand aan de volledige en onvoorwaardelijke betaling, is de Opdrachtgever in overtreding. Explanimates behoudt zich het recht voor de Opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor onrechtmatig gebruik. Deze kosten bedragen 150 euro (excl. BTW) per dag (of deel daarvan) vanaf het moment dat het onrechtmatige gebruik plaatsvindt met een maximum van 5.000 euro (excl. BTW).

artikel 11. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Explanimates te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Explanimates kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Explanimates verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Explanimates, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Explanimates geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Explanimates te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Explanimates te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Explanimates in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Explanimates in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Explanimates opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Explanimates de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Explanimates, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Explanimates te retourneren en de eigendom daarover aan Explanimates te verschaffen, tenzij Explanimates anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Explanimates daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Explanimates en de door Explanimates bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien Explanimates aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Explanimates is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Explanimates is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Explanimates aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Explanimates beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Explanimates is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Schade waarvoor Explanimates aansprakelijk wordt gehouden dient binnen een termijn van 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Explanimates te zijn doorgegeven als de partij met de geleden schade in aanmerking wil komen voor een vergoeding.
 6. Explanimates is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Explanimates aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Explanimates toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Explanimates is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Explanimates is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor aanspraken van derden ten gevolge van (vermeend) onrechtmatig gebruik van een door de Opdrachtgever afgenomen animatie of video. Voorkomende aanspraken zullen worden doorgeleid naar de Opdrachtgever, welke Explanimates vrijwaart voor aanspraken ten aanzien van door de Opdrachtgever afgenomen animaties en/of video’s.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Explanimates of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 13. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Explanimates voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Explanimates toerekenbaar is. Indien Explanimates uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Explanimates zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Explanimates, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Explanimates en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Explanimates behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Explanimates heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Explanimates of haar licentiegever(s).

artikel 15. Gebruiksrecht

 1. De Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de opgestelde gebruiksovereenkomst met Explanimates.
 2. De Opdrachtgever mag het aangekochte product uitsluitend inzetten voor web- en represenatie doeleinden, zoals de eigen website, andere aan de Opdrachtgever toebehorende webpagina’s zoals social media pagina’s op Youtube, Facebook etc. presentaties en e-mailings.
 3. Door afname van een video of animatie van Explanimates verwerft de Opdrachtgever uitsluitend uitdrukkelijk geen eigendomsrecht, maar slechts een gebruiksrecht voor de geleverde materialen voor de in deze voorwaarden beschreven doeleinden.
 4. De Opdrachtgever geeft toestemming aan Explanimates om het geleverde product op haar website te tonen als geleverd werk met vermelding van diens bedrijfsnaam en logo.
 5. Alle content (met uitzondering van expliciet door de Opdrachtgever geproduceerde of aangeleverde content), design elementen, graphics, multimedia, programma’s, code en alle andere denkbare elementen van de animatie, zijn eigendom van Explanimates of van de ontwikkellaars en/of eigenaars van de platformen en/of externe leveranciers waarvan Explanimates gebruik maakt. De Opdrachtgever kan hierop geen enkele vorm van eigendomsrecht doen gelden en is slechts gerechtigd tot het gebruik van het eindproduct in ongewijzigde vorm voor online doeleinden.
 6. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen in het aangeleverde bestand aan te brengen. Hieronder vallen, doch niet uitsluitend, het toevoegen, verwijderen of wijzigen van beelden, muziek, voice-over of ondertiteling/teksten. Eventuele schade welke voortvloeit uit overtreding van dit artikel, zal direct op de Opdrachtgever worden verhaald.
 7. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om het aangeleverde te verkopen of anderszins aan derden over te dragen.

artikel 16. Explanimates nieuwsbrief

 1. Door een bestelling te plaatsen wordt de Opdrachtgever automatisch lid van de Explanimates nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd en waarin o.a. nuttige tips, trucs en inspiratie staan voor iedereen die geïnteresseerd is in Explanimations.
 2. Uitschrijven voor de Explanimates nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief of door middel van schriftelijke opzegging per email.

artikel 17. Opschorting/stopzetting dienstverlening

 1. Explanimates behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de Opdrachtgever op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
 2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Explanimates
 3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Explanimates partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Explanimates is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Explanimates het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Explanimates is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de Opdrachtgever rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Explanimates is daarvoor afdoende. Het is aan Explanimates om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.