Disclaimer

Explanimates © 2017
De nader te noemen voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikking stelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Ze zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Ook zijn ze van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Explanimates kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, directe en indirecte schade, op welke manier dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. De informatie die door Explanimates op de website wordt verstrekt, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Explanimates kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.  Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan, tevens kunnen aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Explanimates sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van de website Explanimates, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Explanimates of aan onze opdrachtgevers wordt gezonden, het verlies van gegevens, opslaan of gebruik van videobestanden die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. 
Explanimates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Explanimates zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Explanimates. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Explanimates.

Auteursrecht
Er rust auteursrecht op alle content; teksten, afbeeldingen, foto’s, films en animaties die door Explanimates worden ontwikkeld. Concepten, ideeën, voorstellen en voice-over teksten die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Explanimates. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. 
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Explanimates de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Explanimates producties rust het auteursrecht. Een Explanimates productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Explanimates. Nederlands recht is van toepassing. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Explanimates. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Explanimates omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op de Explanimates website gepubliceerde informatie (inclusief de Privacy Policy, Disclaimer en Algemene Voorwaarden) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Explanimates behoudt zich het recht voor om de informatie op Explanimates website (inclusief de tekst van onze disclaimer en voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We raden aan deze disclaimer en onze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.